Bild med tre händer som håller varsin skylt med hållbarhetssymboler

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete för oss innebär att vi arbetar i och med naturen, dess förutsättningar och ständiga förändringar. Att vi behöver förhålla oss till väder och vind, årstidernas förändringar och krafter som vi inte kan kontrollera skapar en ödmjuk inställning till vår natur och miljö. Vi tror på framtiden och det som är bra för den är också bra för vårt företag. Därför är hållbarhet en integrerad del i vår affärsidé och vår vision är att bli helt cirkulära, för att det är bra för framtiden, för vårt samhälle och för att det är bra för vårt företag. 

FSSD-metoden

Vi arbetar med FSSD-metoden. Den är utvecklad av ett stort nätverk av världsledande forskare under ledning av Göran Broman och Prof. Karl-Henrik Robèrt vid Blekinge Tekniska Högskola och baseras på åtta konkreta områden för att verka för miljömässig och social hållbarhet. 

Bilden nedan förklarar principerna för FSSD-metoden:

Samspelet mellan biosfären och litosfären
Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål utgår från Agenda 2030 – den agenda och de 17 mål som FN och alla medlemsstater enats om att nå till år 2030. 

logo_globala_malen_horizontell-1
02-ingen-hunger
Ingen hunger

Vi bidrar till den svenska självförsörjningen av livsmedel genom en innovativ och hållbar produktion av hälsosamma lokala råvaror. 

03-god-halsa-och-valbefinnande
God hälsa och välbefinnande

Vi bidar till en god hälsa och välbefinnande genom ett aktivt arbete med grön trivsel.

Mål 8 av de globala målen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt för oss och lokalsamhället genom att agera förebild och sprida goda exempel. 

Mål 11 av de globala målen Hållbara städer och samhällen
Hållbara städer och samhällen

Vi bidrar till hållbara städer och samhällen genom att vårda det gröna kulturarvet. 

Mål 12 av de globala målen - Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion

Vi fiskar selektivt och utvecklar en cirkulär affärsmodell och säkerställer på så sätt framtida generationers möjlighet att äta insjöfisk.

13-bekampa-klimatforandringarna
Bekämpa klimatförändringarna

Vi bidrar genom att bli fossilfria 2025.

Mål 14 av de globala målen - Hav och marina resurser
Hav och marina resurser
Vi utvecklar selektiva fiskemetoder för att säkra den akvatiska mångfalden i våra insjöar.

mål 15 av de globala målen - Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystem och biologisk mångfald

Vi bidrar genom att värna och skapa förutsättningar för ekosystemtjänster hos kunder såväl som där vi själva verkar.