Trädfällning

Vi hjälper dig med precis alla typer av trädfällning. Allt ifrån vanlig markfällning till att genomföra riktigt svåra, besvärliga och avancerade trädfällningar. Vi tummar aldrig på kvaliteten, säkerheten eller servicen. Hos oss är vår passion våra kunder och kostnadseffektiva processer, så hör med oss! Vi hjälper dig med precis alla typer av trädfällningar.

trädfällning 650850

Tänk på det här innan du fäller träd på egen tomt

1. Tänk långsiktigt och planera därefter. Med art- och åldersspridning blir trädgården vacker och hållbar.

2. Träd är särskilt skyddsvärda om stammen är över 1 m i diameter i brösthöjd eller har en stam med håligheter och är över 40 cm i diameter. Dessa träd bidrar till den biologiska mångfalden och är viktiga att spara. Vill man ändå fälla ett skyddsvärt träd så krävs en särskild ansökan om nedtagning av skyddsvärt träd via länsstyrelsen. Vi hjälper er som kund med denna ansökan.

3. Skyddsvärda träd är även dem där exempelvis mistel växer eller har bon för fladdermöss.

4. Beskärning kan i många fall vara ett minst lika bra alternativ till fällning.

5. Ett stort träd påverkar även omgivningen. Prata med dina grannar innan du fäller trädet.

6. Ta kontakt med oss som är arborister. Vi ser helheten och hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din trädgård.

Anledningar till trädfällning?

Det finns förstås olika anledningar till en trädfällning och vi lägger ingen värdering i ditt varför. Men vår erfarenhet säger att trädfällning kan bli aktuellt när mark behöver friläggas inför en byggnation. Trädet kan också vara så pass gammalt eller sjukt att det kan utgöra en risk för omgivningen.

Det kan också finnas estetiska skäl där exempelvis ett fullvuxet träd inte bara skymmer solen utan även har svårt att passa in i den miljö där det en gång har planterats. Eller så är man bara allmänt trött på att kratta löv eller plocka torra grenar, kottar, kastanjer, ekollon med mera. Utöver det behöver vårdträd och risiga gamla barr- och lövträd putsas till. Med proffshjälp av oss får du bästa resultat.

Trädets ålder spelar roll och är en viktig faktor vi tar hänsyn till när vi genomför en kronhöjning. I den bästa av världar följer man trädets utveckling ända från att det planteras och börjar sedan vid en för trädet relativt ung ålder att tukta och forma det.

Verkligheten brukar dock se annorlunda ut. Unga träd växer snabbt och har i jämförelse med äldre träd tätare grentillväxt varpå de återhämtar sig i snabbare takt, förutsatt att kronhöjningen utförts på rätt sätt.

Kronhöjning passar naturligtvis även äldre träd och vanliga anledningar är att man vill behålla trädet i sin trädgård och samtidigt öka insläppet av solljus. Då är kronhöjning oftast en utmärkt metod. En kronhöjning kan behöva göras succesivt i flera steg för att begränsa risken med svampangrepp som kan uppstå i snittytorna.

Ju fler snittytor desto större exponering mot svampangrepp. Samtidigt säkerställer vi att trädet ges möjligheter att bli stabilt vilket bygger på att vi kan planera våra insatser och spara tillräckligt mycket huvudgrenar så att stammen växer optimalt.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Varje trädfällning är unik

För oss är varje trädfällning unik där ingen fällning är den andre lik och vi måste därför göra en grundlig bedömning från fall till fall. Kan trädet fällas från mark? Kräver det trånga utrymmet att trädet måste sektionsfällas? Hur påverkar trädets viktförskjutning fällningen?

Det är många faktorer som avgör hur arbetet ska göras, inte bara effektivt utan även på ett säkert sätt. Av den anledningen vill vi besöka platsen där du vill fälla ett träd för att bedöma insatsen innan vi ger dig ett förslag på lösning och kostnad. För oss är det viktigt att trädfällningen utförs både säkert och kontrollerat men även att du som kund ska bli riktigt nöjd med slutresultatet.

Säker trädfällning

Innan vi börjar vill vi göra en så bra bedömning som det bara går. I många fall behöver vi inte klättra utan kan fälla trädet från marken, men även då måste vi kontrollera trädets hälsa, avgöra trädets viktförskjutning, lutning och potentiella risker. Vi kan behöva säkra upp trädet och fällningen med hjälp av rep, vinsch och annat. Även om vi kan använda olika sågtekniker för att få trädet att falla med precision kan det finnas byggnader som står alldeles för nära eller i vägen för lämplig fällriktning. I sådana fall kommer vi att behöva använda mer avancerade metoder för att ta ner trädet.

Avancerad trädfällning

Inom all slags skogsarbete finns det säkerhetskrav där de som arbetar med röjning, gallring och avverkning samt trädfällning måste ha gått säkerhetskurser för att arbetet ska tillåtas och utföras på ett professionellt och säkert sätt. Precis lika viktigt att inte tumma på säkerheten vid större skogsavverkningar ska man inte slarva med fällningar av enskilda träd. Ett träd kan bli väldigt stort och det finns alltid risker förknippade med arbetet. Inom tätbebyggt område är detta extra viktigt. Generellt klassar vi alla typer av trädfällning nära byggnader som avancerad trädfällning oavsett om vi kan markfälla trädet eller måste klättra eller använda skylift. Därför använder vi på Kultes Gård speciell och optimerad utrustning för ändamålet och har även rätt utbildningar och framför allt den erfarenhet och rutin som krävs för avancerad trädfällning.

Begränsat utrymme för trädfällning

Om utrymmet är alltför begränsat använder vi en mer avancerad metod för trädnedtagning som kallas för sektionsfällning. Det innebär att vi använder klätterutrustning för att klättra upp i trädet där vi arbetar med motorsågar högt över marken och på så sätt tar ner trädet i mindre delar, sektioner. Genom det arbetssättet kan vi ta ner väldigt stora träd trots att det kan stå väldigt illa till. Ytterligare ett sätt är att genom skylift eller motsvarande plattform sektionsfälla trädet bit för bit. Det som styr val av metod är säkerhet, tillgänglighet samt kostnadseffektivitet.

Vanliga frågor och svar om trädfällning

Omfattning och svårighetsgrad påverkar priset för din trädfällning. Beroende på placeringen av trädet kan det göra arbetet mer eller mindre komplicerat och vi behöver därför se förutsättningarna på plats. Generellt lämnar vi aldrig kostnadsförslag utan att först besöka platsen för att göra en seriös bedömning vilken omfattning arbetet medför. Denna process brukar uppskattas av våra kunder och du får dessutom möjlighet att träffa oss för att få en bättre uppfattning om hur vi arbetar.

Varje träd är unikt och varierar i storlek och form men vi arbetar heltid året runt med trädfällning och strävar alltid efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar. Oberoende av årstid och förutsättningar löser vi alltid din trädfällning. Kunskap, rutin och erfarenhet hos den enskilde trädfällaren är avgörande – Vi utgår alltid ifrån att vi kan markfälla trädet, vilket är den metod som oftast blir mest kostnadseffektiv för dig som kund, men ibland måste vi klättra i trädet eller använda skylift och fälla trädet bit för bit. Vi kan behöva säkra trädet med hjälp av rep, vinsch eller annan utrustning och vi använder sen olika metoder för att räkna ut hur just ditt träd kommer att falla och hur långt det faller. Vi jobbar sedan med precision för att få trädet att falla i den riktning som krävs. För att kunna göra en professionell bedömning behöver vi besöka platsen innan vi kan ge dig ett kostnadsförslag. Vill du även att vi forslar bort allt trädmaterial, kapar trädet i mindre bitar eller fräser bort stubben kan vi erbjuda även sådana tjänster. Kontakta oss på Kultes Gård så hjälper vi dig.

Vi erbjuder trädtjänster som trädfällning och trädbeskärning men även stubbfräsning som klassificeras som trädgårdsarbete. Sådana trädgårdstjänster ger rätt till RUT-avdrag och skattereduktionen minskar kostnaden rejält. • Skatteavdraget på 50% av arbetskostnaden görs direkt på fakturan förutsatt att du är minst 18 år och är bosatt eller betalar skatt i Sverige. • Kom ihåg att ROT- och RUT-avdraget hänger ihop och är som högst 75.000 kr per person och år, varav hela beloppet om 75.000 kr kan användas som RUT-avdrag. Sammanlagt kan alltså en privatperson få 75.000 kronor i ROT-avdrag och RUT-avdrag per år. • En viktig hållpunkt är också att arbetet utförs i nära anslutning till din bostad, fritidshus eller andelslägenhet.
Det är svårt att avgöra hur lång tid det tar att fälla just ditt träd. Varje trädfällning är unik och beroende på komplexiteten kan förutsättningarna se väldigt olika ut. Är trädfällningen relativt okomplicerad kan det ta några timmar men om arbetet är mer omfattande kan det ta en hel dag till flera dagar. Vill du dessutom ha hjälp med bortforsling, stubbfräsning eller kapning av trädstammen till mindre bitar tar det så klart längre tid.
Vi försöker minimera våra transporter och därigenom bli mer effektiva och samtidigt klimatsmarta genom att arbeta oss ortsvis runt i länet. Många gånger tillkommer fler jobb när vi väl är på plats och det försvårar vår bedömning gällande när vi anländer just till dig. Det vi kan lova är att vi jobbar undan så fort och så gott vi kan för att kunna hjälpa dig som kund.
En arborist är en expert på träd och trädvård. Arboristens arbete handlar mycket om att förvalta enskilda träd på ett säkert och effektivt sätt. Det kan betyda att vi jobbar med allt från att beskära träd med varierade tekniker eller att fälla träd med olika metoder, till att inspektera, riskbedöma och vårda trädet för att hålla det friskt och säkert för omgivningen. Vi på Kultes Gård har utbildning och kunskap samt gedigen erfarenhet av hur man hanterar motorsåg, klättra med rep och säkerhetssele och hur man använder skylift, vinschar, traktorer, kranar med mera. Vi kan naturvård, naturlära, har stora kunskaper om träd och vet vilka sjukdomar som kan drabba dem. De flesta arborister har ett stort naturintresse, trivs att jobba utomhus och är definitivt inte höjdrädda.
I de allra flesta fall får du fälla träd som står på din egen tomt utan att du behöver ett tillstånd från kommunen. Om du däremot bor i ett område som har särskilt värdefulla kultur- eller naturhistoriska värden behöver du kontrollera om det finns särskilda skydd angivet i detaljplanen eller i särskilda områdesbestämmelser. Du ska vara särskilt aktsam om trädet är gammalt och stort. Kommunen kan även vilja skydda enstaka träd eller grupper av träd om de anser att de utgör värdefulla inslag i bebyggelsen. Du kan komma att få betala en straffavgift om du fäller ett träd utan lov där det finns ett särskilt skydd. Kontakta därför din kommun om du är osäker vad som gäller där du bor eller ta hjälp av en sakkunnig som kan se över hela din trädgård innan du tar fram motorsågen. Kontakta oss på Kultes Gård så hjälper vi dig.

Trädfällare

Som arborist eller trädfällare arbetar vi på Kultes Gård inom alla slags utemiljöer och du kan alltid känna dig trygg att anlita oss oavsett var du vill ha vår hjälp.

Vi arbetar med trädtjänster som trädfällning och trädvård med stor bredd oavsett om träden står i glest bebyggda områden eller tätt intill en byggnad. Vi är specialister på alla typer av trädfällning och vi utför även trädbeskärning, stubbfräsning och bortforsling. Vi är ett fullserviceföretag.

Kultes Gård är experter på träd

Vi är rutinerade arborister och är experter på träd och vi vet hur man på bästa sätt tar hand om dem. Det betyder att vi både vet hur man sköter, beskär eller fäller träd på ett effektivt och säkert sätt.

Vi behärskar alla typer av beskärningstekniker och har gedigen erfarenhet av alla typer av trädfällning. Vår stora erfarenhet gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av trädfällning, trädtjänster och trädvård.

Vad tycker våra kunder