Säkerhetsbeskärning

En säkerhetsbeskärning av ett träd kan innebära att vi på Kultes Gård använder flera olika metoder och åtgärder för att förhindra eller minska risken att ditt träd påverkar din omgivning till den grad att det blir till en säkerhetsrisk för byggnader och människor.

Döda grenar liksom sjukdomar kan över tid göra träd instabila och i värsta fall göra så att de faller omkull på omgivningen. Extra viktigt att fundera över om du bor i ett vindutsatt område.

Är du orolig för dina träd eller bedömer du att ett eller flera träd på din tomt faktiskt utgör en säkerhetsrisk? Hör mer än gärna av dig till oss på Kultes Gård så kommer vi ut till dig på plats och hjälper dig bedöma hur du bäst går vidare.

säkerhetsbeskärning

Vad är en säkerhetsbeskärning

En arborist eller någon som är kunnig och erfaren inom trädvård jobbar i praktiken nästan alltid med säkerhetsbeskärning. Det är själva grundfundamentet som all trädbeskärning utgår ifrån. I alla fall hos oss.

Vare sig vi genomför en kronreducering eller en kronhöjning kommer vi beskära trädet på ett sådant att sätt att trädens vitalitet åtminstone inte försämras av beskärningen, vilket styrs nästan uteslutande av trädets skick innan vi börjar. Vår strävan är dock att trädet utvecklas så att du skjuter en framtida säkerhetsbeskärning så långt bort som möjligt.

Säkerhetsbeskärningar är samtidigt omöjliga att undgå helt men ju bättre omsorg trädet får desto bättre förutsättningar ger du det. Träd lever.

Att ta bort döda grenar

Att ta bort döda grenar är inte bara en insats som syftar till att göra trädet mer estetiskt tilltalande. Det förhindrar också felbelastningar vilka kan påverka trädets vitalitet på lång sikt då det kan göra att trädet börja luta. Grenar som med hjälp av väder och vind bryts på ett för trädet okontrollerat sätt kan över tid skapa skador som trädet inte själv klarar av att läka. Detta kan i sin tur kan orsaka svampangrepp och sjukdomar på trädet som gör det instabilt. Därför rekommenderar vi alltid att ta bort döda grenar.

Underhållsbeskärning

En underhållsbeskärning är inte detsamma som en säkerhetsbeskärning utan syftar till löpande beskärning av trädet så att man delvis kan undvika framtida säkerhetbeskärningar.

Uppbyggnadsbeskärning

Vissa trädtyper mår bra av kontinuerlig beskärning i ett trädvårdande syfte. Dessutom vill man kanske uppnå en viss karakteristik hos trädet och forma det så att det passar in i omgivningen. Våra arborister kommer i sitt arbete alltid tillämpa säkerhet när de beskär ditt träd.

Ta bort trädet

Alla träd går dessvärre inte att rädda. Säkerhetsbeskärning är just vad den är. En metod att tillämpa på ett tillräckligt friskt träd. En del träd är i så pass dåligt skick att det inte är tillräckligt med en säkerhetsbeskärning för att säkra omgivning varför det bästa i sådana fall är att fälla trädet.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Hur jobbar vi Kultes Gård med trädvård och säkerhetsbeskärningar?

Utgångspunkten är alltid att trädet ska ta så lite skada som möjligt samtidigt som vi lyssnar på dina behov och önskemål. Men oroa dig inte. Vi hittar alltid en lösning. Det finns ingen garanti för att en olycka inte inträffar men innan vi sätter i gång en trädbeskärning gör vi alltid en riskanalys och säkrar omgivningen.

Vi har alltid markpersonal på plats som tillser att varken människor eller husdjur kommer fram till själva beskärningsområdet. Vi hjälper även våra kunder med myndighetskontakter och alla eventuella avspärrningar. Vår målbild att kunden ska behöva göra så lite som möjligt samt forma ett för framtiden så friskt och säkert träd som möjligt givet omständigheterna.

Vår ständiga ambition är att det ska vara tryggt och enkelt för dig att anlita oss. Innan du beställer en trädbeskärning av oss måste vi först besöka dig på plats för att bilda oss en egen uppfattning om arbetet. Vår uppfattning är att våra kunder uppskattar mötet med oss. Då får vi ju samtidigt en möjlighet att träffas och tillsammans hitta den lösningen som passar dig. Oftast räcker det med att du pekar ut vilka träd du vill ha något gjort med så ser vi vad som både kan och behöver göras.

Beställer du bortforsling av oss i samband med säkerhetsbeskärningen tar vi med oss allt löv- och grenverk när vi är klara med beskärningen. Det är rent och snyggt när vi lämnar. Vi är fullt ansvarsförsäkrade och oavsett hur illa trädet står har vi alltid med oss den rätta inställningen och framför allt de rätta verktygen för att beskära trädet säkert för både människor, djur och fastigheter. Hör av dig.

Vad tycker våra kunder